O nama

Preduzeće Acre FX d.o.o. je osnovano 2019. godine u Vršcu, kao sestra firma preduzeća Agromineral d.o.o. iz Vršca. Osnovna ideja bila je da Acre FX preuzme sve poslove oko razvoja softvera za poljoprivredu. Prvi softver koji je Acre FX razvijao je softver za analize zemljišta Acre FX kao i platforma Dr Agro. Za ova dva projekta, Acre FX d.o.o. je dobio 90,000 EUR bespovratnih sredstava od fondova Republike Srbije i EU.
Od novembra 2021.godine, zahvaljujući internoj reorganizaciji i novoj strategiji poslovanja, Acre FX d.o.o. u potpunosti preuzima poslove distribucije kalcijumovih đubriva, mašina i senzora za poljoprivredu.

Od sada, poslovanje Acre FX obuhvata:

 • Distribucija amfibija za poljoprivredu i šumarstvo
 • Distribucija mašina za ratarstvo
 • Distribucija opreme i senzora za uzorkovanje i mapiranje zemljišta
 • Distribucija CaO đubriva za popravku zemljišta
 • Prodaja softvera za poljoprivredu
 • Konsultantske usluge

Ono što ostaje kao naš manifest je da poljoprivrednim proizvođačima i svim partnerima ostajemo na usluzi kako zastupanjem kvalitetnih brendova, tako i savetima na polju đubrenja i poljoprivrede.

Identifikacija:

 • Pun naziv: Acre FX d.o.o. Vršac
 • Ulica: Sterijina 117
 • Matični broj: 21450219
 • PIB: 111255471
 • Datum osnivanja: 25. 01. 2019.
 • Zastupnik: Branimir Popov
 • Delatnost: Nespecijalizovana trgovina na veliko
 • Šifra delatnosti: 4690
Servis i delovi

Posao distribucije mašina nosi veliku odgovornost, jer ne podrazumeva samo prodaju već i aktivnu brigu o mašinama, čime se radni vek mašina produžava.
Iz ovoga proizilazi da svojim kupcima pružamo usluge inspekcije, redovnog i vanrednog servisa za sve proizvode koji se nalaze u našem programu.
Sve delove isporučujemo ili sa stanja ili po porudžbini, kada se prosečno čeka od 2 do 10 dana u zavisnosti odakle deo treba da stigne.
Pored našeg kolege koji je interno zadužen za praćenje rada mašina i servisiranje, ostvarili smo eksternu saradnju sa 2 servisna preduzeća, koji nam pružaju dodatnu podršku u jeku sezone.

KALCIJUMOVA Đubriva

Od 2019 godine zastupamo belgijsku kompaniju Carmeuse na teritoriji Srbije. Kompanija Carmeuse je jedan od najvećih evropskih i svetskih proizvođača granulisanog kalcijumovog, magnezijumovog i sulfatnog đubriva. U našem programu imamo kalcijumovo đubrivo Terra Calco 95 koje je u osnovi 96-o procentno kalcijum oksidno đubrivo pH vrednosti 12.

Koristi se za popravku strukture i održavanje pH vrednosti zemljišta. Primenjuje se jednom godišnje, u količini koja je u direktnoj vezi sa karakteristikama zemljišta (mehaničkim sastavom, pH vrednosti, intenzitetom upotrebe itd.)

Okvirna količina koja se koristi za popravku i održavanje, u različitim varijantama pH vrednosti je data u sledećoj tabeli:

ph/ph ciljani 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
4.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 3.3
4.5 1.0 1.3 1.7 2.0 2.5 3.0
5.0 / 0.7 1.0 1.7 2.0 2.2
5.5 / / 0.5 0.8 1.3 1.7
6.0 / / / 0.6 1.0 1.3Zašto zemljište postaje kiselo?

U osnovi, postoje četiri razloga zbog čega zemljište postaje kiselo.Prvi i verovatno najvažniji je njegov prirodni potencijal na određenim lokalitetima. Na primer, to može biti prirodno ispiranje kalcijuma na određenim zemljištima. To zemljište je prirodno kiselo, a kalcijum je ispran i nalazi se na velikim dubinama koje su nedostupne biljkama. Usled ispranosti kalcijuma i prirodnog nedostatka magnezijuma, ova zemljišta ispoljavaju veliku fitotoksičnost gvožđa, aluminijuma i mangana što blokira usvajanje N,P,K i drugih elemenata od strane biljaka. Kod ovih zemljišta, obično se preduzima meliorativna popravka, pri čemu se tačne količine kalcijuma utvrđuju na osnovu kompletne hemijske analize zemljišta.Drugi razlog vezan je za menadžment đubriva. Kako se decenijama unazad koriste velike količine veštačkih đubriva nauštrb stajnjaka, zemljišta su u ubrzanom procesu degradacije i jedan od prvih znakova je zakišeljavanje. Upotreba fiziološki kiselih đubriva to stanje samo pogoršava i ubrzava. Kao rezultat tih aktivnosti, dolazi do problema blokade fosfora, smanjenja efikasnosti azota i potpunog nestanka kalcijuma i magnezijuma iz sloja koji je dostupan biljkama. Posledično, dolazi do narušavanja biološke ravnoteže jer korisne bakterije ne mogu živeti u kiseloj sredini, pa shodno tome ustupaju mesto gljivama.Treći razlog ogleda se u sve intenzivnijoj biljnoj proizvodnji gde se velike količine prinosa odnose sa parcele. Na taj način se odnose i velike količine kalcijuma sa parcele. Iz ovog razloga važno je istaći potrebu redovnog đubrenja kalcijumom na određenim tipovima zemljišta. Tako, na primer, poznato je da 100kg NPK izvlači iz zemljišta 21 kg CaO, dok 100 kg UREA-e dovodi do gubitka 46 kg CaO iz zemljišta. Konstatovano je da najintenzivnije biljne kulture (kukuruz, krompir, soja, šećerna repa) iznose na godišnjem nivou od 50 do 120 kg CaO. Ako uzmete u obzir višedecenijsko odsustvo kvalitetnog đubrenja stajnjakom, možete pretpostaviti koje su realne potrebe za kalcijumom u zemljište.Četvrti razlog ogleda se u pojavi takozvanih kiselih kiša, koje u određenim regionima prave posebno velike probleme i zakišeljavaju zemljište. U ovoj situaciji kišnica bogata sumporom i CO2 deluje na zemljište tako da ispira u niže slojeve Ca++. U humidnim područjima ovi gubici mogu ići od 400 do 800 kg Ca++ po hektaru godišnje.
Optimalni pH nivo zemljišta za većinu ratarskih kultura kreće se od 6 do 7 na pH skali. Bilo koje odstupanje vodi do poremećaja dostupnosti kako makro tako i mikro elemenata što potom direktno utiče na rentabilnost proizvodnje i smanjenje prinosa. U okolnostima kada imamo kisela zemljišta, farmeri su primorani da apliciraju sve veću količinu NPK đubriva kako bi održali željeni intenzitet proizvodnje, što je u situaciji rapidnog poskupljenja đubriva, neodrživo na duži rok.
Prema istraživanjima, postoji direktna međuzavisnost između nivoa pH vrednosti i dostupnosti fosfora i azota u zemljištu. To se jasno može videti u tabeli iznad. Na primer, pri pH 4 čak 80% fosfora i azota će biti blokirano, što će se odraziti i na prinos. U ovom slučaju kalcizacija može pomoći podizanjem pH, ali i rapidnim smanjenjem normi fosfornih đubriva, iz razloga jer će kalcijum osloboditi ovih 80% vezanih fosfata u zemljištu.

Kako kalcizacija rešava problem?

Primena kalcijuma je ne samo meliorativna, već i redovna mera širom Evrope i SAD. Pažljivo izabrana formulacija CaO omogućava da se kao ultimativni cilj dostigne pH ravnoteža, koja utiče na sve ostale aktivnosti u zemljištu. Smatra se da je idealan pH opseg zemljišta za sve kulture 6,5 – 7.0 pH. U tom opsegu je najjača biološka aktivnost, svi elementi su dostupni u 100%, dok je toksični uticaj gvožđa i aluminijuma sveden na minimum.U kiselim sredinama od mineralnih elemenata gotovo uvek nalazimo gvođje i aluminijum u toksičnim količinama. Iz tog razloga, korenov sistem biljaka apsolutno ne može da se razvija normalno, jer su ova dva elementa fitotoksična za biljke. Kalcizacija rešava ovaj problem tako što vezuje ove elemente i omogućava njihovo ispiranje u dublje slojeve, istovremeno oslobađajući blokirani fosfor u zemljištu.Poznato je da u kiselim sredinama obitavaju gljive, dok u alkalnim bakterije. Kako su bakterije korisniji organizmi, vrlo je bitno da one u zemljištu preovladaju naspram gljiva. To je nemoguće postići bez podizanja pH vrednosti, što postižemo kalcizacijom. Povećanjem aktivnosti bakterija u zemljištu povećavamo dostupnost azota (jer ga one razlažu – npr rhizobium, aktinomicete, protozoa), fosfora i ostalih elemenata.Kalcizacija u velikom procentu postaje supstitut magnezijumu u zemljištu i na taj način omekšava zemljište. Poznata je činjenica da alkalna, teška zemljišta koja u sebi ne sadrže kalcijum, zapravo sadrže velike količine magnezijuma, koja zemljištu daju alkanost, ali istovremeno čine zemljište tvrdim i veoma teškim za obradu i pripremu. To je čest slučaj sa zemljištem u banatu i upravo na tim zemljištima treba proveriti odnose Ca i Mg kako bi se problem rešio adekvatnom primenom CaO đubrivom.

Tera Calco 95U pitanju je 96% kalcijum oksid u granulisanom stanju, sa oko 2% magnezijuma u sebi, izvanrednih karakteristika, stepena otapanja i brzog dejstva. Tera Calco ima pH 12,0 što ga svrstava u veoma reaktivna đubriva za brzo i dugotrajno dejstvo. Posebna prednost je njegovo granulisani oblik, kao i olakšana aplikacija putem klasičnih rasturivača. Đubrivo dolazi u big bag vrećama od 700 kg, ali je isto tako moguće dopremiti i u džakovima od 25kg. Primena Tera Calca je u leto i jesen, neposredno pred zaoravanje, ili tanjiranje. Moguća je i primena u proleće, ali je potrebno parcelu obraditi drljačama na 10cm dubine radi što bolje distribucije po dubini. Program đubrenja se pravi u saradnji sa stručnjacima iz Carmeusa i Acre, kada se tačno utvrđuju ciljevi popravke, norme, dinamika rasturanja po godinama.
Veličina

pH

Pakovanje

Aplikacija

Konsalting

Znanje stečeno u preciznoj, intenzivnoj poljoprivredi, različitim sistemima obrade poput no tilla, cover crop sistema i strip tilla stvorilo je pretpostavku da se aktivno uključimo u sektor pružanja konsultantskih usluga izrade kompletnih planova, što uključuje ne samo tehničku dokumentaciju već i biznis planove različitih sistema proizvodnje, sa ciljem da ista postane potpuno održiva. Naš sistem rada je dokazan, transparentan i pruža garanciju maksimalne satisfakcije kompanija koje trebaju ovakav vid usluga.

Trenutno pokrivamo sledeće oblasti:

 • Implementacija pokrovnih sistema;
 • Studije izvodljivosti izgradnje holističkih farmi;
 • Planiranje mašinskog parka;
 • Optimizacija radne snage;
 • Implementacija no till i strip till tehnologije;
 • Studije izvodljivosti izrade biogas centrala.

Mašine i oprema

 • Svi proizvodi
 • MAŠINE ZA ISHRANU I NEGU USEVA
 • MAŠINE ZA OBRADU
 • MAŠINE ZA SETVU
 • Senzori za mapiranje i uzorkovanje
 • Amfibije/ATV

PREDNJI TANK

UNIA

SAMOHODNE PRSKALICE

STARA

SAMOHODNI RASTURIVAČI

STARA

STRIP TILL MAŠINE

MOM

Kembridž i tarup valjci

BAYDEMIRLER

Vučene i nošene tanjirače

UNIA ARES HP

Vučene i nošene tanjirače

UNIA ARES XL

Vučene sejalice za standardnu setvu

SOLANO

Sejalice za direktnu setvu

UNIA

Sejalice za no till setvu

Stara

Skeniranje EC,OM

VERIS

Skeniranje EC,OM,pH

VERIS

Uzorkovanje 0-40cm

FALKER

Kompakcija 0-60cm

FALKER

Track

TINGER

Kontakt

Adresa HQ

Sterijina 117, 26300 Vršac

Email

info@acrefx.com

Broj telefona prodaje

060 222 8899

Broj telefona administracije

060 55 88 157

Broj fiksnog telefona

013 806 300

Mreže

Slanje poruke...
Vaša poruka je poslata, hvala vam!
© 2021 AcreFx | Izrada Лидер